Espai Reservat. Ciutat Trepat.

audiodescripció Ciutat Trepat

Transcripció català

A la teva esquerra hi tens la instal·lació ESPAI RESERVAT. Consta de dos taulells de fusta independents, corresponents a dues bigues rectangulars procedents de l'espai on et trobes, l'antiga fàbrica de maquinària Cal Trepat. Cadascuna de les dos bigues, de 350 centímetres de longitud i 20 centímetres d'amplada, es recolzen sobre dos trípodes metàl·lics, de forma piramidal, situats a uns 70 centímetres a l'interior des de cada extrem. Les bigues, resten a una alçada de 90 centímetres sobre el paviment de formigó.

Una d'aquestes bigues es troba a l'interior de la nau, a la qual s'accedeix per la gran porta de fusta que tens al costat dret. L'altra es troba a l'exterior, en posició simètrica a aquesta primera, prenent la façana com a eix de simetria. L'extrem de la primera de les bigues, a l'interior, la trobaràs a  3 metres en línia perpendicular a la façana i seguint la línia recta que genera el marc de la porta. Sobre aquesta biga, hi reposen diferents elements recuperats de la fàbrica les quals tenen diferent pes i format. La següent biga, a l'exterior i col·locada en posició simètrica a aquesta primera, és, al principi del dia buida. Si la palpes, podràs veure si hi ha elements i desxifrar-los segons les instruccions de participació que pots escoltar a continuació:

1 Fixa’t en els dos taulells. Sobre el de l’interior de la nau, hi pots veure diversos elements. Cada material correspon a un grau de satisfacció, de poc d’acord a molt d’acord, d’element més lleuger a element més pesat.

2 Davant l’afirmació “El món rural tendeix a ser una alternativa cultural que prefereixo.”, què respondries?

3 Agafa l’element que representi millor la teva resposta i ubica’l sobre el taulell de l’exterior de la nau. 

 

English transcription

To your left you have the ESPAI RESERVAT installation. It consists of two independent wooden counters, corresponding to two rectangular beams from the space where you are, the old Cal Trepat machinery factory. Each of the two beams, wich is 3 and a half metres long and 20 centimeters wide, rest on two metal tripods, pyramidal in shape, located about 70 centimeters inward from each end. The beams, remain at a height of 90 centimeters on the concrete pavement. One of these beams is located inside the building, which is accessed through the large wooden door on the right side. The other is on the outside, in a symmetrical position to the first, taking the facade as the axis of symmetry. The end of the first of the beams, the one inside the building, you will find it 3 meters in a line perpendicular to the facade and following the straight line generated by the door frame. On this beam, rest different elements recovered from the factory which have different weight and format. The next beam, on the outside and placed in a symmetrical position to the first, is, at the beginning of the day, empty. If you feel it, you can see if there are any elements and figure out what they mean, according to the participation instructions that you can listen to below:

1 Look at the two counters. On the one on the inside of the building, you can see several items. Each material corresponds to a degree of satisfaction, from little to very much, from a lighter element to a heavier element.

2 Facing the statement “The rural world tends to be a cultural alternative that I prefer.”, what would you answer?

3 Take the item that best represents your answer and place it on the counter on the outside of the building.

 

Transcripción castellano

A tu izquierda tienes la instalación ESPAI RESERVAT. Consta de dos mostradores de madera independientes, correspondientes a dos vigas rectangulares procedentes del espacio donde te encuentras, la antigua fábrica de maquinaria Cal Trepat. Cada una de las dos vigas, de 350 centímetros de longitud y 20 centímetros de ancho, se apoyan sobre dos trípodes metálicos, de forma piramidal, situados a unos 70 centímetros hacia el interior desde cada extremo. Las vigas, quedan a una altura de 90 centímetros sobre el pavimento de hormigón. Una de estas vigas se encuentra en el interior de la nave, a la que se accede por la gran puerta de madera que tienes al lado derecho. La otra se encuentra en el exterior, en posición simétrica a esta primera, tomando la fachada como eje de simetría. El extremo de la primera de las vigas, en el interior, la encontrarás a 3 metros en línea perpendicular a la fachada y siguiendo la línea recta que genera el marco de la puerta. Sobre esta viga, reposan diferentes elementos recuperados de la fábrica las que tienen diferente peso y formato. La siguiente viga, en el exterior y colocada en posición simétrica a esta primera, es, al principio del día vacía. Si la palpas, podrás ver si hay elementos y descifrarlos según las instrucciones de participación que puedes escuchar a continuación:

1 Fíjate en los dos tableros. Sobre el del interior de la nave, puedes ver varios elementos. Cada material corresponde a un grado de satisfacción, de poco de acuerdo a muy de acuerdo, de elemento más ligero elemento más pesado.

2 Ante la afirmación “El mundo rural tiende a ser una alternativa cultural que prefiero.”, que responderias?

3 Coge el elemento que represente mejor tu respuesta y colócalo sobre el mostrador del exterior de la nave.